ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE ONLINE LEVERING VAN PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN

Artikel 1: Definities
De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in de Overeenkomst de volgende betekenis:
Afnemer: de natuurlijke persoon of entiteit met wie Leverancier de Overeenkomst heeft gesloten of die de Website van Leverancier bezoekt.
Browser: bladerprogramma ten behoeve van gebruik van het World Wide Web of soortgelijke vormen van ontsluiten of beschikbaar stellen van informatie.
Button: virtuele knop of andere aanduiding met soortgelijke functie op een Website.
Consument: een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Diensten iedere op grond van de Overeenkomst door Leverancier te verrichten of verrichte werkzaamheid alsmede alle daarbij voortgebrachte materialen en resultaten die bestemd zijn voor Afnemer.
Formulier: elektronisch document waarin een nadere specificatie van de Dienst of het Product is opgenomen en/of waarmee een opdracht voor de Dienst of het Product wordt geplaatst of waarmee de Dienst of het Product wordt besteld of gereserveerd.
Gebrek: aantoonbare afwijking in een Product of een Dienst ten opzichte van de daarvoor overeengekomen eigenschappen.
Hyperlink: een aanduiding in een webpagina die een verbinding vormt naar een andere webpagina.
Intellectuele eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.
Leverancier: de vennootschap onder firma: “Vitalics” gevestigd te (1701 XE) Heerhugowaard aan de Versproncklaan 4,
Overeenkomst: de Algemene Voorwaarden, alsmede het Formulier en/of enige andere conform de Algemene Voorwaarden rechtsgeldig op de rechtsverhouding tussen Partijen van toepassing verklaarde bepaling of uiting.
Partij: iedere partij bij de Overeenkomst.
Product: ieder op grond van de Overeenkomst door Leverancier ter beschikking te stellen, te leveren of geleverd goed of op grond van verkeersopvattingen daarmee gelijk te stellen product, waaronder mede begrepen Programmatuur.
Programmatuur: computerprogrammatuur in objectcode, inclusief de voor Afnemer bestemde handleiding ten behoeve van het gebruik daarvan.
Website: iedere virtuele plaats op het World Wide Web of soortgelijke vormen van ontsluiten of beschikbaar stellen van informatie, door middel waarvan Producten en/of Diensten of informatie daarover ter beschikking worden gesteld.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en op alle(rechts)handelingen tussen Leverancier en Afnemer, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een Overeenkomst.
2.2 De Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op ieder gebruik door Afnemer van de Website.
2.3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere Algemene Voorwaarden uitgesloten.
2.4 In verband met de specifieke aard van een bepaalde Overeenkomst kan in die Overeenkomst worden afgeweken van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 3: Communicatie
3.1 Iedere communicatie tussen Leverancier en Afnemer kan elektronisch geschieden behoudens voor zover in de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken.
3.2 De door Leverancier opgeslagen versie van het Formulier geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Afnemer.
3.3 Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van Afnemer, komt dit voor risico van Afnemer, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest.

Artikel 4: Informatieplichten Leverancier
4.1 Leverancier draagt er zorg voor dat de Algemene Voorwaarden voor of bij het sluiten van de Overeenkomst aan Afnemer elektronisch ter hand worden gesteld. Afnemer is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, door middel van daartoe op de Website, in de Browser van Afnemer of anderszins beschikbare faciliteiten, en voor de toegankelijkheid van de opgeslagen kopie.
4.2 Onverminderd eventueel voor leverancier bestaande wettelijke verplichtingen om de Overeenkomst en/of de Algemene voorwaarden te bewaren is Leverancier niet verplicht om een eventueel gearchiveerde Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden voor Afnemer toegankelijk te houden.
4.3 Leverancier stelt middels zijn Website onder meer de volgende informatie beschikbaar:
a. naam, adresgegevens en inschrijving bij de Kamer van Koophandel;
b. de belangrijkste kenmerken van het Product en/of de Dienst;
c. de prijs met inbegrip van alle belastingen;
d. de wijze van aflevering en betaling;
e. de eventuele kosten van aflevering;
f. het adres waar Afnemer een klacht kan indienen, welke adres wordt geacht het hierboven sub a vermelde adres te zijn, tenzij op de Website van Leverancier anders wordt aangegeven.
4.4 Leverancier wijst er hierdoor nadrukkelijk op dat Afnemer ontbindings- en /of vernietigingsmogelijkheden toekomen indien Leverancier niet voldoet aan in de Wet vermelde informatieplichten. Ieder eventueel specifiek ontbindings- en/of vernietigingsrecht van Afnemer op grond van schending door Leverancier van informatieplichten dient te worden uitgeoefend binnen 14 (veertien) werkdagen na afname van het Product, behoudens voor zover de wet een andere termijn voorschrijft. Leverancier wijst er daarbij nadrukkelijk op dat de Producten van Leverancier geheel op de persoonlijke smaak van de Afnemer zijn afgestemd en overeenkomstig de door Afnemer gekozen specificaties naar maat van Afnemer worden gemaakt.

Artikel 5: Totstandkoming Overeenkomst
5.1 Uitingen van Leverancier op de Website met betrekking tot het ter beschikking stellen van Diensten en/of Producten gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende Producten en/of Diensten. De Overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van Leverancier van de bestelling van Afnemer. Bevestiging zal per e-mail plaatsvinden.

Artikel 6: Prijzen en betaling
6.1 Afnemer betaalt voor de middels de Website bestelde Producten of Diensten de in de Overeenkomst vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de in het Formulier of elders op de Website door Leverancier aangegeven wijze, onverminderd het bepaalde in artikel 6.4.
6.2 Prijzen zijn inclusief BTW . De op de Website en in reclame vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd. De prijs die is vermeld in het Formulier is bindend. Indien de in het Formulier vermelde prijs hoger is dan de elders op de Website van leverancier op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst vermelde prijs, heeft Afnemer het recht de Overeenkomst binnen 2 (twee) dagen na de totstandkoming daarvan te ontbinden, onverminderd, in het geval van een Consument, diens overige rechten.
6.3 In geval van terugboeking aan de Afnemer heeft Leverancier het recht: 1) zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of mededeling nodig is, de wettelijke rente in rekening te brengen over het volledige verschuldigd bedrag vanaf de datum waarop betaling had moeten plaatsvinden tot de datum waarop het verschuldigde door Leverancier is ontvangen; en 2) na ingebrekestelling de vordering ter incasso over te dragen aan een derde.
6.4 Afnemer zal alle kosten vergoeden die Leverancier en deze derde moeten maken om het verschuldigde te incasseren, met inbegrip van onder meer kosten van juridische bijstand, proceskosten en buitengerechtelijke kosten, dat laatste met een minimum van 15 (vijftien) procent van de uitstaande som. Een ingebrekestelling mag elektronisch worden verzonden als Afnemer heeft gekozen voor elektronische betaling dan wel betaling heeft plaatsgevonden na ontvangst van een elektronisch verzonden factuur.
6.5 Voor of bij het sluiten van de Overeenkomst vastgestelde prijzen mogen in geval van nadien maar vóór de levering van Producten c.q. het verrichten van de werkzaamheden c.q. het verlenen van de diensten ingetreden wijziging in kostprijsbepalende factoren door Leverancier met inachtneming van de gewijzigde bedragen worden verhoogd. Afnemer heeft het recht de overeenkomst te ontbinden ingeval deze verhoging plaatsvindt binnen één maand na het sluiten van de overeenkomst. De ontbinding dient binnen één week na de kennisgeving van de verhoging plaats te vinden. Ingeval van ontbinding door Afnemer is Leverancier niet tot enige schadevergoeding gehouden.
6.6 Een in de Overeenkomst overeengekomen prijs kan op voorstel van Leverancier voor het eerst zes maanden na de datum waarop de Overeenkomst is gesloten en vervolgens iedere zes (6) maanden worden gewijzigd met een percentage van maximaal 10%. Voor de geldigheid van een nieuwe geïndexeerde prijs is niet vereist dat van een door te voeren of doorgevoerde indexering tevoren een afzonderlijke mededeling aan Afnemer is gedaan.

Artikel 7: Levering en Eigendomsvoorbehoud
7.1 Leverancier geeft Afnemer toegang tot de Diensten door deze een inlognaam en wachtwoord te geven.
7.2 Alle door Leverancier geleverde zaken blijven eigendom van Leverancier of diens toeleveranciers, totdat het verschuldigde onder de Overeenkomst volledig is betaald met inbegrip van eventueel verschuldigde rente en incassokosten.
7.3 Producten worden via de Website van Leverancier op elektronische wijze worden verstrekt, in welk geval de Producten worden geacht te zijn afgeleverd indien zij in de e-mailbox van Consument zijn aangekomen, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest.


Artikel 8: Intellectuele Eigendomsrechten.
8.1 De Intellectuele Eigendomsrechten op alle Producten of Diensten die Leverancier in het kader van de Overeenkomst ter beschikking stelt, blijven berusten bij Leverancier of bij de derde van wie Leverancier het recht heeft verkregen (een onderdeel van) deze Producten of Diensten aan Afnemer ter beschikking te stellen. Met betrekking tot Programmatuur en andere daarvoor in aanmerking komende Producten en Diensten verleent Leverancier hierbij, onder de opschortende voorwaarde van betaling door Afnemer van alle in het kader van de Overeenkomst door hem verschuldigde bedragen, aan Afnemer een gebruiksrecht dat niet exclusief en niet overdraagbaar is, tenzij zulks in de Overeenkomst expliciet anders is bepaald.
8.2 Indien naar het oordeel van Leverancier aannemelijk is dat komt vast te staan dat door Leverancier onder de Overeenkomst ter beschikking gestelde content inbreuk maakt op enig recht van een derde, is Leverancier gerechtigd, naar eigen keuze, 1) zorg te dragen dat Afnemer gebruik kan blijven maken van de geleverde content, of 2) levering van de desbetreffende content te staken tegen terugbetaling van eventueel reeds betaalde bedragen, verminderd met het bedrag ter hoogte waarvan Leverancier kan aantonen dat Afnemer door het gebruik van de content gebaat is geweest, of 3) de levering van de desbetreffende content te staken, of 4) op zijn kosten de geleverde content door Afnemer te laten retourneren tegen terugbetaling van de terzake door Afnemer betaalde bedragen, onder aftrek van een redelijke vergoeding voor gebruik gedurende de desbetreffende periode, of 5) naar het redelijke oordeel van Leverancier gelijkwaardige content ter beschikking te stellen. Iedere verdergaande aansprakelijkheid, verplichting tot nakoming en verplichting tot schadevergoeding is hiermee uitgesloten.
8.3 Afnemer staat ervoor in dat hij, indien en voorzover door hem in het kader van de Overeenkomst aan Leverancier diensten, materialen of gegevens ter beschikking worden gesteld, daartoe gerechtigd is en dat deze diensten, materialen en gegevens geen inbreuk maken op rechten van derden.
8.4 Afnemer mag aanduidingen van de rechthebbende met betrekking tot Intellectuele Eigendoms-rechten niet verwijderen van enige content. Hetzelfde geldt voor mededelingen dat bepaalde informatie van vertrouwelijke aard is.

Artikel 9: Privacy
9.1 Afnemer is ervan op de hoogte dat Leverancier de persoonsgegevens van Afnemer verwerkt, met inbegrip van gegevens over Afnemers activiteiten op de Website, zoals de bezochte pagina’s, de tijd die op verschillende onderdelen van de Website wordt doorgebracht, het internetadres van de Website waar Afnemer vandaan komt en de Producten of Diensten die Afnemer heeft besteld. Leverancier slaat deze gegevens op in een databank die wordt gebruikt voor de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder mede begrepen maatregelen om de dienstverlening aan Afnemer te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen aan Afnemer.
9.2 Afnemer mag de gegevens die Leverancier over hem heeft verzameld desgewenst inzien en laten corrigeren. Afnemer heeft het recht Leverancier te vragen daarvoor in aanmerking komende gegevens van Afnemer te verwijderen of af te schermen. Leverancier zal op dit verzoek binnen 2 (twee) weken beslissen, na afweging van het betrokken belang van Leverancier en het privacybelang van Afnemer en zal, in geval van een besluit tot afscherming of verwijdering Afnemer informeren in hoeverre daardoor het gebruik dat Afnemer van Producten en/of Diensten maakt, kan worden beperkt of verhinderd.

Artikel 10: Garanties
10.1 Gebreken welke door Afnemer aan Leverancier worden gemeld in een periode van 30 (dertig) dagen na ontvangst van de Producten en/of de aanvang van de levering van de Diensten zullen door Leverancier, naar diens keuze, ofwel kosteloos worden hersteld ofwel worden vervangen, tenzij het ontstaan van deze Gebreken aan Afnemer valt toe te rekenen, dan wel de Overeenkomst ter zake al een regeling bevat. In geval van vervanging van een Product komen de retourzendkosten voor rekening van Afnemer. Het hiervoor in dit artikel bepaalde geldt niet indien door Leverancier Producten ter beschikking worden gesteld aan een Consument. Voor Programmatuur geldt dat onvolkomenheden die het normale gebruik niet wezenlijk beperken, niet vallen onder deze garantie.

Artikel 11: Aansprakelijkheid
11.1 Leverancier is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Afnemer of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de Overeenkomst of het gebruik van de Producten of Diensten.
11.2 Onverminderd hetgeen elders in de Overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van Leverancier jegens Afnemer, uit welken hoofde dan ook, per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het door Afnemer uit hoofde van de Overeenkomst aan Leverancier betaalde bedrag.
11.3 Afnemer, niet zijnde een Consument, vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met of voortvloeiend uit de Overeenkomst of het gebruik van de Producten en/of Diensten.

Artikel 12: Geheimhouding
12.1 Indien en voor zover bij de uitvoering van de Overeenkomst vertrouwelijke informatie van een Partij ter kennis komt van de andere Partij zal de andere Partij deze informatie alleen gebruiken voor het uitvoeren van de Overeenkomst en toegang tot de informatie beperken tot personen die daarvan voor dat doel kennis moeten nemen. Partijen staan ervoor in dat deze personen door een arbeidsovereenkomst en/of een geheimhoudingsovereenkomst verplicht zullen zijn tot geheimhouding van deze vertrouwelijke informatie.
12.2 Onder vertrouwelijke informatie valt niet informatie die reeds openbaar was op het moment dat deze ter kennis kwam van de ontvangende Partij, die naderhand openbaar is geworden buiten toedoen van de ontvangende Partij, of die de ontvangende Partij ook van een derde heeft gekregen zonder dat daarbij een geheimhoudingsplicht is opgelegd en deze derde evenmin tot geheimhouding verplicht was.

Artikel 13 Overmacht
13.1 Leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een tekortkoming welke het gevolg is van omstandigheden die Leverancier niet toerekenbaar zijn, zoals vertragingen of andere onvolkomenheden aan de zijde van derden van wie Leverancier op enigerlei wijze afhankelijk zijn, storingen in de elektriciteitsvoorziening, storingen in de verbindingen met internet, storingen in het telefoonnet van de betrokken telecommunicatie maatschappij(en) uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten macht van Leverancier liggen, storingen in onze communicatieverbindingen of in apparatuur of in de communicatieverbindingen of apparatuur van enige derden die diensten aan ons leveren.
13.2 Leverancier kan niet garanderen dat de dienstverlening niet zal worden onderbroken door storingen. Leverancier spant zich in om defecten in de dienstverlening zo snel mogelijk te verhelpen.
13.3 Leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de verspreiding van enige met virus geïnfecteerde informatie.
13.4 Leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van acties van derden die zich toegang tot de site, mailberichten of informatie van deelnemers verschaffen en hierin veranderingen aanbrengen.

Artikel 14: Ontbinding
14.1 Onverminderd de wettelijke ontbindingsmogelijkheden en haar overige rechten heeft de ene Partij, in geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de andere Partij, het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
14.2 In geval van ontbinding overeenkomstig het bepaalde in artikel 15.1 zijn alle vorderingen van de ontbindende Partij op de andere Partij onmiddellijk en geheel opeisbaar. De andere Partij is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde de ontbindende Partij in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren.
14.3 In geval van een beëindiging overeenkomstig artikel 14.1 zullen de volgende verplichtingen na het
einde van de Overeenkomst doorlopen:
• geheimhouding;
• openstaande betalingen;
• Intellectuele Eigendomsrechten;
• aansprakelijkheid.
Deze verplichtingen zullen blijven bestaan zolang Leverancier op het voortbestaan daarvan in redelijkheid aanspraak kan maken.

Artikel 15: Wijzigingen en aanvullingen
15.1 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en/of elektronisch worden overeengekomen en kunnen slechts daarmee worden bewezen.

Artikel 16: Varia, toepasselijk recht en bevoegde rechter
16.1 Op de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De regeling met betrekking tot Algemene Voorwaarden in het Burgerlijk Wetboek blijft buiten toepassing in de verhouding met Afnemers, niet zijnde Consumenten, die buiten Nederland zijn gevestigd of woonachtig zijn.
16.2 De bepalingen in de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst bepalen gezamenlijk de rechtsverhouding tussen Partijen en komen in de plaats van alle eerder gemaakte afspraken of uitlatingen van Leverancier ter zake van het onderwerp van de Overeenkomst en leveren daarvoor uitsluitend bewijs.
16.3 Leverancier mag bij de uitvoering van de Overeenkomst naar eigen inzicht derden inschakelen.
16.4 Leverancier mag rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst overdragen aan derden een zal Afnemer daarvan op de hoogte stellen. Indien de overdracht van verplichtingen aan een derde voor Afnemer redelijkerwijs niet aanvaardbaar is, heeft deze het recht de Overeenkomst binnen 5 (vijf) dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling op te zeggen.
16.5 Mocht enige, naar het redelijk oordeel van Leverancier wezenlijke, bepaling in de Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst nietig of anderszins onafdwingbaar zijn, dan heeft Leverancier het recht de overige inhoud van de Overeenkomst te vernietigen, behoudens voor zover zulks in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
16.6 Voorzover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen tussen Partijen ter keuze van de dagvaardende of verzoekende Partij uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Alkmaar.